ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ